کار با واحد I2C در رزبری پای – {راه اندازی MPU6050}

ادامه مطلب …

راه اندازی آلتراسونیک با Raspberry Pi

آموزش راه اندازی آلتراسونیک با Raspberry Pi

ادامه مطلب …

ارتباط با رزبری از طریق SSH

جلسه ششم دوره آموزشی رزبری پای – اتصال به رزبری از طریق SSH

ادامه مطلب …