مطالب توسط پشتیبان فنی

مدارهای سری و موازی به صورت عملی و آشنایی با ثابت زمانی (بخش دوم)

ما در جلسه قبل ، با مفهوم مدارهای سری و موازی آشنا شدیم و دیدیم که به چه مدارهایی ، مدارهای سری و به چه مدارهایی، مدارهای موازی می گویند. در این جلسه قصد داریم با یکدگیر چند آزمایش ساده انجام دهیم و مفهوم ثابت زمانی را به صورت دقیق یاد بگیریم. مثل همیشه قبل […]