نوشته‌ها

راه اندازی ds18b20 با آردوینو

آموزش راه اندازی ds18b20 با آردوینو -توضیح خط به خط کد

ادامه مطلب …

ورودی های آنالوگ در آردوینو

جلسه یازدهم دوره آردوینو – آموزش ورودی های آنالوگ در آردوینو

ادامه مطلب …

جلسه نهم دوره آردوینو- سنسورهایی که تاکنون میتوانیم راه اندازی کنیم

ادامه مطلب …

جلسه ششم آردوینو- راه اندازی کلید فشاری با آردوینو

ادامه مطلب …