متر ليزرى چيست و چه كاربردى در موقعيت هاى مختلف دارد؟{جلسه بيست و دوم}

ادامه مطلب …

انواع سوهان

انواع سوهان و کاربرد آنها در مکان های مختلف-{جلسه بیست و یکم}

ادامه مطلب …

سوهان اره

سوهان و آشنایی با استانداردها و کاربرد انواع مختلف آن-بخش اول{جلسه بیستم}

ادامه مطلب …

انواع چكش و به كارگيرى صحيح آنها در كارهاى مربوط به هر كدام از چكش ها{جلسه نوزدهم}

ادامه مطلب …

انواع واشر

انواع واشر و آشنايى با كاربرد هر كدام از انواع واشرها {جلسه هجدهم}