جلسه چهارم دوره آلتیوم دیزاینر 15

طراحی PCB در آلتیوم دیزاینر – {جلسه چهارم دوره Altium Designer}

ادامه مطلب …

طراحی مدار در آلتیوم دیزاینر – {جلسه سوم دوره Altium Designer}

ادامه مطلب …

کار با قطعات در آلتیوم دیزاینر – جلسه دوم از دوره Altium designer

ادامه مطلب …

آموزش altium designer

آموزش Altium Designer – جلسه اول {معرفی اولیه نرم افزار}

ادامه مطلب …

شارژر ليتيم پليمر

شارژر باتری لیتیم پلیمر {جلسه هشتم}

ادامه مطلب …